Stort fokus på högskoleprovet

Under den gångna veckan har fusket på högskoleprovet fått mycket medial uppmärksamhet. Det är bra att det uppmärksammas. Uppmärksamheten kan i sig verka avskräckande för såväl kommande provdeltagare som för de som organiserar brottsligheten. Men i grunden är det oacceptabelt att det förekommer fusk på ett prov som fungerar som ett andra urvalsinstrument till högskolan. I praktiken innebär det att det går att köpa en utbildningsplats och därmed gå före någon som ansträngt sig på hederligt sätt.

2015 när de första fuskarna ertappades genom granskning av provsvaren kunde UHR enbart återkalla provresultaten och informera berörda lärosäten om det. Därefter är det lärosätets uppgift att återta antagningen när det inte finns något provresultat att bli antagen på. Det gjorde också de berörda lärosätena och sex studenter blev vid det tillfället av med sina respektive utbildningsplatser.

Sedan regeringen ändrat högskoleförordningen sommaren 2016 kan UHR polisanmäla de som ertappas med fusk eftersom provdeltagarna numera måste intyga på ”heder och samvete” att de inte har använt otillåtna hjälpmedel. En person har hittills fällts av Svea hovrätt för osann försäkran som brottsrubriceringen lyder. En fällande dom kan leda till dagsböter och upp till sex månaders fängelse. Två ärenden kommer upp i tingsrätten i Vänersborg i slutet av april och dessutom utreder polisen ytterligare ett 40-tal ärenden. Några nedlagda förundersökningar kan komma att återupptas.

Enligt regeländringen får inte heller de som ertappats med fusk skriva provet på två år. Det var alltså inte möjligt för de som fuskade 2015.

Jag ser positivt på att Ekobrottsmyndigheten och polisen nu stödjer UHR i arbetet att stävja fusket. Helgens tillslag och arbetet som låg bakom det är betydelsefullt för att komma åt den svarta ”handeln” av högskoleprovet. Dessa myndigheter har andra möjligheter och andra ingångar i frågan än UHR vilket blev tydligt i helgen. Samarbetet med dessa myndigheter kommer att fortsätta.

Andra åtgärder som diskuteras för att stävja fusket är kroppsvisitering av provdeltagarna ett förslag som bereds i Regeringskansliet liksom sekretess för personer som lämnar tips.

På myndigheten utreds för närvarande en möjlig digitalisering av provet. Det är inte hela lösningen vet vi från andra digitaliserade prov men det förhindrar vissa former av fusk och det möjliggör större variationer av provet jämfört med de som redan införts.

Det är svårt att göra ett så stort och omfattande prov som högskoleprovet helt fuskfritt men med myndighetssamverkan och nära dialog med regeringen ökar möjligheterna.

Oacceptabelt fusk på högskoleprovet

Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Det är positivt att flera myndigheter nu gör gemensam sak för att komma åt det organiserade fusket.

Under högskoleprovet den 14 april 2018 genomförde Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ett större tillslag på ett flera platser i Sverige. Tillslaget är kopplat till omfattande organiserat fusk vid högskoleprovet. UHR har samverkat med Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten i ärendet.

– UHR ser tillslaget som mycket viktigt i arbetet med att komma åt det organiserade fusk som pågått i samband med högskoleprovet. Fusket är mycket allvarligt ur ett samhällsperspektiv eftersom det påverkar antagningen till högskolan. Personer ska inte kunna köpa sig en plats till attraktiva högskoleutbildningar, säger Karin Röding.

UHR, som ansvarar för högskoleprovet, arbetar ständigt med att utveckla provet och motverka fusk.

Tack vare regeringens skärpning av högskoleförordningen 2016 kan UHR polisanmäla alla former av fusk. Provdeltagarna skriver numera under på heder och samvete att de inte har använt några otillåtna hjälpmedel under provet. Om de bryter mot detta gör de sig skyldiga till osann försäkran, ett brott som ger dagsböter eller upp till sex månaders fängelse vid fällande dom. De stängs även av från deltagande i provet under två år (fyra provtillfällen).

– UHR polisanmäler sedan 2016 allt fusk. Myndigheten arbetar ständigt för att utveckla högskoleprovet och ta fram nya åtgärder för att stoppa användningen av otillåtna hjälpmedel, säger Karin Röding.

UHR genomför bland annat statistiska analyser av provsvaren, agerar mot marknadsföring av fusk och informerar om de konsekvenser som drabbar dem som fuskar.

Sedan Ekobrottsmyndighetens och Polismyndighetens tillslag i lördags sitter tre personer häktade. Ett flertal personer är frihetsberövande. I samband med tillslaget var ett 70-tal provskrivare uppkopplade för att fuska under provet.

De häktade personerna är bland annat misstänkta för skattebrott, bokföringsbrott och medhjälp till osann försäkran. Åtal kommer att väckas den 30 april.

Läs mer om tillslaget den 14 april via Ekobrottsmyndighetens hemsida

Sista anmälningsdag till höstens högskoleutbildningar närmar sig

På måndag dvs. den 16 april är det sista chansen att anmäla sig till höstens kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Anmälan på Antagning.se stänger vid midnatt kl. 24.00 – vänta inte till sista stund med din anmälan. Antagningsbeskedet kommer sedan den 12 juli och därefter fortsätter antagningsprocessen.

Jag vill uppmana de som känner intresse och motivation att anmäla sig till en kurs eller ett program att göra det. Samtidigt vill jag uppmana alla som känner någon som går och funderar på att läsa vidare att puffa för att dessa personer faktiskt anmäler sig. En kurs kan bli början på en högskoleresa som så småningom kan leda till fram till en examen. Samma kurs kan för en annan sökande ge fördjupad kunskap eller kompetens inom ett specifikt område som lämpar sig för t.ex. den yrkesverksamhet som personen verkar inom alternativt skulle vilja verka inom. Det är den enskilde högskoleresenären som vet vilket det personliga syftet är för att påbörja en utbildning. Utbudet är brett både avseende innehåll och distributionsform – välkommen med din anmälan!

Imorgon, lördag den 14 april, genomförs högskoleprovet runt om i landet. Provet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter och av UHR på sju provorter utomlands. Åtta av provanordnarna fick fler anmälningar till vårens prov, men totalt minskade anmälningarna med en halv procent jämfört med ifjol (från 76 707 våren 2017 till 76 395 våren 2018). Årets nedgång beror framför allt på den rådande högkonjunkturen i Sverige. När tiderna är goda brukar fler unga välja att jobba i stället för att läsa vidare.

Valideringsdelegationens betänkande överlämnat

I dag har Valideringsdelegationen lämnat ett delbetänkande till bl.a. ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. I delbetänkandet lämnas förslag på hur fler personer ska kunna få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Utgångspunkten är att erkännandet av människors lärande ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist.
Validering för tillgodoräknande är avgörande för att främja livslångt lärande och för att ta tillvara kompetensen hos personer med svensk och utländsk utbildning. Att bedöma reell kompetens för att korta en utbildning ingår sedan länge i uppdraget till universitet och högskolor. Jag delar Valideringsdelegationens uppfattning att det finns mer att göra i detta avseende inte minst avseende metodutveckling för att nå en likvärdighet.

Delegationen anser också att regelverket är otydligt och att resurstilldelningssystemet motverkar arbetet med validering. Regeringen har tillsatt en styr-och resursutredning och professor Pam Fredman leder det arbetet som ska vara klart mot slutet av året.
Vidare är en utgångspunkt för delbetänkandets bedömning att öppna upp och vidga individens möjlighet till förhandsbesked om tillgodoräknande (av reell kompetens) för personer som inte är studenter vid en högskola. Ett sådant beslut om tillgodoräknande förutsätter en individuell prövning. Överlag är det få förhandsbesked i Sverige som är bindande. Huruvida lagt förslag kommer åt det som är ett grundproblem – att betydligt fler ska kunna få sin kompetens bedömd och erkänd för att t.ex. kunna förkorta eventuella studier blir en viktig fråga i den fortsatta beredningen.
Delegationen föreslår även att uppdragsutbildning ska kunna tillgodoräknas. Detta förslag kräver också en noggrann analys för att undvika att studerande kan ”köpa sig” en utbildning.
Jag delar uppfattningen att vi har arbete kvar att göra inom valideringsområdet, men om de förslag som idag presenterats är den enda vägen framåt får den fortsatta beredningen ge vid handen.

Första veckan på UHR

I tisdags klev jag in genom porten på Wallingatan 2 i Stockholm som ny generaldirektör för UHR. Samma port som jag klev in genom i september 1976 för att skrivas in som tandläkarstudent på Karolinska institutet. Tandläkarhögskolan fanns i kvarteret Grönlandet Norra med entré på Holländargatan 17 men fakultetens kansli låg på Wallingatan. En speciell känsla att återvända många år senare till en annan viktig verksamhet.

Den första dagen på jobbet ägnade jag åt att hälsa på de medarbetare som var på plats denna påsklovsvecka och att installera mig. Därefter har jag gjort djupdykningar i flera av de verksamhetsområdena som UHR ansvarar för. Även om myndighetens namn innehåller universitet och högskola har UHR verksamhet som vänder sig mot hela utbildningssektorn vilket är viktigt att komma ihåg.

Idag höll jag min första externa presentation som GD för UHR och om UHR. SFS hade bjudit in mig till NOM73 som i år äger rum i Stockholm. Nätverket har funnits i många decennier och vänder sig till nationella studentorganisationer i Norden men inbjudan är öppen för andra länder så även England och de baltiska staterna deltog. Särskilt fokus på konferensen låg på breddat deltagande och därför var Aleksandra Sjöstrand från UHR inbjuden för att berätta om myndighetens arbete inom området. Jag är glad över att min första presentation vände sig till studenter – dessutom från olika länder. Studenters engagemang är av stor vikt för högskolans fortsatta utveckling!

Imorgon är det ett år sedan terrorattacken på Drottninggatan ägde rum. Detta kommer att manifesteras på olika sätt. Vi har alla våra egna upplevelser av den dagen och vad som kom efter. Låt oss använda årsdagen till reflektion och eftertanke.

Slutligen vill jag tacka Ulf Melin för den gedigna överlämning vi hade före påsk tillsammans med styrelsens ordförande P-O Rehnqvist och för det fina mottagandet jag fått den här veckan av medarbetare på UHR. Jag är glad att jag hann besöka Visbykontoret innan jag tillträdde. Jag ser framemot att arbeta vidare med UHR:s viktiga uppdrag.