Styrelseseminarium och styrelsemöte 27 november

Igår var alla medarbetare inbjudna till ett styrelseseminarium – UHR insikt – om lärosätenas organisationskultur. Idén till seminariet fick jag i somras och då var min tanke att seminariet skulle uppmärksamma att flera i myndighetens styrelse skulle lämna sitt uppdrag efter sex år. Nu blir det kanske inte så men det är en annan historia.

Seminariet som lockade cirka 85 UHR:are till Skandiabiografen inleddes med att styrelsens ordförande P-O Rehnquist presenterade sin syn på de organisationskulturer som finns vid lärosätena och därmed de spänningsfält som högskoleledningarna måste förhålla sig till, dvs. kollegiala, förvaltnings- och företagskulturen. Dessa kulturer finns säkert att känna igen även på UHR sa P-O. Därefter responderade tre ledamöter i styrelsen på denna inledning: Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, fd prorektor, professor Berit Kjeldstad, NTNU, Norge och Jacob Adamowics, ordförande i SFS. Det blev ett intressant och förhoppningsvis lärorikt seminarium för alla som deltog.

På eftermiddagen sammanträdde styrelsen och första punkten var information av Riksrevisionen med riksrevisor Helena Lindberg i spetsen kring den effektivitetsstudie som ska publiceras i december och som behandlar reformen bakom UHR:s och UKÄ:s tillkomst. Enligt de preliminära resultaten förefaller revisionen vara överlag positiv till att reformens intentioner uppnåtts.

I övrigt diskuterade styrelsen bland annat högskoleprovet och en del av de regeringsuppdrag UHR fick i somras.

Samordnat arbete med reell kompetens

I dag har jag hälsat cirka 100 deltagare från landets universitet och högskolor välkomna till dag två av konferensen Reell kompetens – nu en realitet?

Bakgrunden till konferensen är det uppdrag UHR och lärosätena har i innevarande års regleringsbrev där det bland annat står: ”Myndigheten har i uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen.”

Verksamheten inleddes 2016 och ska bedrivas till och med 2018. Förhoppningen har varit att de pilotprojekt som bedrivits av lärosätena skulle kunna omsättas i en struktur för bedömning av reell kompetens helst genom en virtuell organisation. Parallellt med detta arbete var intentionen att utveckla ett systemstöd för bedömning av reell kompetens. Arbetet har kommit en bit på väg men det är ny mark som ska brytas och uppgiften är komplex. UHR har också fångat upp att det finns frågor kring de olika utvecklingsområdena på flera lärosäten. Antagning till högre utbildning är grannlaga och för att inte riskera något för de sökande har UHR beslutat att inte sjösätta ett system som inte är helt genomarbetat.

Det arbete som hittills genomförts i projektet visar att många steg framåt har tagits. Elin Landell, kanslichef för Valideringsdelegationen, sa till mig på konferensen att arbetet som hittills bedrivits har inneburit stora framsteg för bedömning av reell kompetens. Själv gör jag bedömningen att samverkansprojekt mellan olika lärosäten betyder mycket för att komma vidare i en komplex fråga.

UHR och lärosätena arbetar nu vidare med den kunskapen som vunnits ur de olika projekten med intentionen att omsätta detta i en process som ska vara genomarbetad och transparent för de sökande och för alla som arbetar med antagning runt om i landet.

För egen del avser jag att använda mina kanaler för att skapa en förståelse för behovet av en varaktig process som har legitimitet i akademin.

UHR inbjuden till Utbildningsutskottet

Idag var jag och fyra av mina medarbetare inbjudna till Utbildningsutskottet för att under trettio minuter övergripande berätta om UHR:s verksamhet samt svara på frågor.

Många av ledamöterna är nya i utskottet sedan valet men det var också många kända ansikten. Efter min inledande presentation fick vi många initierade frågor. Flera handlade om högskoleprovet, andra handlade om antagning i allmänhet och till lärarutbildningen i synnerhet.

Vi berättade om våra stora bedömningsverksamhet i mer detalj under frågestunden. Det är en imponerande verksamhet och cirka 19 000 utländska examina bedöms varje år vilket möjliggör för dessa personer att antingen bedriva studier i Sverige eller söka ett arbete. Det enda ansvarsområdet som vi inte fick några frågor om var inom den internationella verksamheten. Jag noterade det avslutningsvis genom att lyfta området och att jag hoppades att utskottet stödjer vårt arbete med att få fler att åka ut på olika mobiliteter.

Jag passade också på att bjuda in Utbildningsutskottet till UHR.

Foto: Roger Haddad, vice ordförande i UbU

Internationaliseringsdagarna i Uppsala

Årets Internationaliseringsdagar #IDA2018 ägde i år rum på Uppsala universitet. Konferensen lockade rekordstort intresse och trots att vi bytte till en större lokal fanns många på väntelista. Utgångspunkt för programmet var Internationaliseringsutredningen – från strategisk agenda till handling.

Agneta Bladh, regeringens särskilda utredare, inledde med en exposé över förslagen i Internationaliseringsutredningens slutbetänkande som lämnades till regeringen och högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson så sent som i förra veckan. Därefter följde fyra längre pass som relaterade till några av de nationella mål som Agneta Bladh föreslog i sitt delbetänkande.

Det första passet handlade om målet att internationalisering präglar styrningen vid lärosätena och inleddes av Jonas Hafström, ordförande vid Lunds universitet. I de följande passen blev presentationerna än mer konkreta och hands on. De kom att handla om allt från hur olika lärosäten utvecklar nya lärandemål för till exempel interkulturell kompetens till hur studenter och anställda kan inspireras att delta i utbyten eller i andra internationella sammanhang. Många intressanta projekt från olika lärosäten presenterades och medarbetare vid UHR bidrog med presentationer av olika rapporter bland annat Det akademiska värdet av mobilitet.

Det sista passet handlade om hur internationalisering kan utvärderas och vi fick lyssna till både ett nederländskt och ett svenskt projekt. De flesta känner nog att just utvärdering av området kan vara svårt men dessa presentationer gav många tankar om hur det kan göras.

Konferensens avslutande talare Jan Eliasson har en mångårig internationell karriär bakom sig som bland annat ambassadör, utrikesminister och biträdande generalsekreterare i FN. Jan Eliasson målade med de breda penseldragen om internationaliserings betydelse för världsfreden och hur de goda krafterna nu måste mobilisera, inför ett ivrigt lyssnade auditorium. Han talade om vikten av internationella utbyten som han tycker borde vara obligatoriskt, och för det fick han en rungande applåd. Han talade om Agenda 2030 som både en roadmap, en toolbox och ett survival kit och där han tycker att akademin måste bidra än mer till målen. Jan Eliasson avslutade med att det inte är bara Sverige i världen utan också världen i Sverige. Jan Eliassons tal lämnade ingen oberörd.

Det har varit två innehållsrika dagar med fina presentationer. Planeringskommittén med medarbetare från UHR och Uppsala universitet har gjort ett utmärkt jobb under Sandra Arnborgs ledning.

Nästa år ses vi i Göteborg den 5 och 6 november när Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet tillsammans med UHR ska planera nästa års konferens. Välkomna!

UHR:s omlokalisering till Visby redovisad till regeringen

Sedan den 1 september har UHR ytterligare 15 anställda placerade på Visbykontoret. Därmed har verksamhet omlokaliserats enligt det uppdrag myndigheten fick från regeringen den 31 augusti 2017.

I uppdraget till UHR skulle 15 årsarbetskrafter omlokaliseras från Stockholm till Visby. Myndigheten hade sedan tidigare 16 medarbetare på Gotland från Avdelningen för internationellt samarbete. Lokaliseringen skulle enligt beslutet vara genomförd senast den 1 september i år.

Under processen fattade styrelsen beslut om att ytterligare en avdelning, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, skulle placera verksamhet på Visbykontoret. Efter intensiva rekryteringsprocesser under våren och sommaren kan jag nu konstatera att arbetet har gått bra. Alla medarbetare på den nya enheten är nu på plats. Tyvärr var det inte möjligt att samlokalisera de två avdelningarnas respektive enheter från 1 september men nytt hyreskontrakt är tecknat och jag räknar med att alla ska vara samlade i gemensamma och renoverade lokaler i början av det nya året. Omlokaliseringen har inte medfört några uppsägningar på UHR. Två anställda som berörts har valt att söka annan anställning och övriga har fått andra arbetsuppgifter vid myndighetens Stockholmskontor.

Det är med stolthet jag konstaterar att UHR och berörda chefer och medarbetare har genomfört omlokaliseringen enligt regeringens tidplan.

 

Högskoleprovsfusket

Idag, fredagen den 26 oktober, väcker Ekobrottsmyndigheten åtal för brott rörande organiserat fusk vid högskoleprovet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det var i samband med högskoleprovet i april i år som Ekobrottsmyndigheten genomförde ett större tillslag i Norrköping men också på andra platser i landet.  Ekobrottsmyndighetens intresse i frågan handlar om att de ligor som erbjuder fuskhjälp tjänar stora pengar svart. Enligt SVT:s Doldredaktion omsätter fusket miljontals kronor varje år. Fuskligorna har varit välorganiserade och fram till i våras har de helt öppet annonserat sina tjänster i sociala medier. Det tillslag som Nationella insatsstyrkan gjorde i Norrköping avslöjade en sambandscentral som levererade svar till 70 fuskare som var och en hade betalt upp till 170 000 kronor för fuskfacit.

Sedan skärpta regler infördes 2016 är nu alla former av fusk på högskoleprovet straffbara och UHR anmäler alla misstänkta fall som upptäcks. Flera av dessa fall har lett till fällande domar för brottet ”osann försäkran”. Det finns nu också åtal där brottet skärpts till ”grov osann försäkran” vilket vid en fällande dom kan leda till upp till två års fängelse. Högskoleprovet är ett viktigt urvalsinstrument och UHR arbetar kontinuerligt med att utveckla provet och motverka fusk. Som ett ytterligare led i att motverka fusk tillsatte regeringen i augusti en utredning som ska utreda förutsättningarna att ge provvakter rätt att visitera provdeltagare och garantera sekretess för personer som lämnar tips om fusk. UHR ingår i utredningens referensgrupp.

Däremot har det varit svårt för att inte säga omöjligt för UHR att komma åt ligorna. Tack vare Ekobrottsmyndighetens och polisens arbete har scenbilden kraftigt förändrats.  Vid pressträffen idag kommer Ekobrottsmyndigheten att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och de brott som åklagaren påstår har begåtts. UHR kommer att uppmärksamt följa Ekobrottsmyndighetens fortsatta arbete.

 

 

Kontaktseminarium i Argentina

Under nästa vecka leder jag en delegation om 30 personer till Argentina. Syftet med resan är att stärka relationerna på lärosätesnivå mellan Argentina och Sverige men också med Paraguay och Uruguay. Sverige har en lång tradition att samarbeta med Latinamerika och redan 1834 öppnade Sverige till exempel sitt första konsulat i Buenos Aires. I mera modern tid har Sverige genom regeringen velat stärka våra relationer med Sydamerika i allmänhet och med Argentina i synnerhet genom att ett ”joint statement” signerades av våra båda länder 2017. Utrikesminister Wallström tog 2018 sedan initiativ till en handlingsplan för ett utvidgat samarbete med Sydamerika. Det kändes därför naturligt att årets kontaktseminarium förlades till Argentina.

Detta är det tolfte kontaktseminariet som myndigheten eller dess föregångare arrangerar. Tidigare kontaktseminarier har framförallt genomförts med länder som gränsar till EU. Det första seminariet utanför vårt närmaste område ägde rum 2015 och resan gick då till Colombia och Peru. Detta kontaktseminarium är förlagt till Buenos Aries men Paraguay och Uruguay finns också representerat i programmet.

Programmet ger möjlighet för lärosätena att etablera kontakt med kollegor i de  tre utvalda länderna i Sydamerika för att gemensamt utröna möjligheterna till mer långsiktiga överenskommelser. Idag har svenska lärosäten relativt få överenskommelser med dessa länder. Min förhoppning är att denna resa kan leda till fler bilaterala överenskommelser.

Jag är glad att ett tiotal svenska lärosäten hörsammat inbjudan och jag ser framemot att resultatet av resan kan bidra till ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Argentina, Paraguay och Uruguay.

NUAK 10 år

I går hade jag förmånen att tillsammans med Mauritz Danielsson, konsortiechef på Ladokkonsortiet hälsa välkommen till NUAK:s tionde konferens. UHR och Ladok är gemensamt ansvariga för konferensen som vänder sig till verksamma inom studieadministrationen på landets lärosäten. I år hålls konferensen i Stockholm och vartannat år på något lärosäte ute i landet.

Konferensen lockade i år 560 deltagare från landets samtliga lärosäten men också från andra myndigheter som till exempel CSN. NUAK har blivit en viktig mötesplats för de som arbetar med olika studieadministrativa uppdrag. Under konferensdagarna finns möjlighet att fördjupa sig i olika frågeställningar som berör ens egen profession.

En gemensam nämnare är de fyra föreläsningar som äger rum i plenum. Även här täcks ett stort område in med föreläsningar kring ny förvaltningslag av professor Olle Lundin till Studieadministratören och etikens roll av professor Tomas Brytting och Administration och studenter i ett sammanhang av professor Maria Wedel.

Jag hoppas att NUAK finns kvar många år till och att konferensen fortsätter att locka många deltagare. Ett stort tack till alla som arrangerade NUAK 2018.

.

Styrelsemöte för UHR

Idag har UHR:s styrelse haft sitt första styrelsemöte för hösten. Dagordningen var omfattande och det blev många bra diskussioner under mötets gång.

Styrelsen uppehöll sig inte minst vid de regeringsuppdrag som myndigheten fått under sommaren och även kring regeringsuppdraget reell kompetens (REKO). I det sistnämnda uppdraget presenterade också internrevisionen sin granskning av projektet. Internrevisionen konkluderar bl.a. att stora och omfattande projekt bör inledas med en riskbedömning. Styrelsen och jag delar den uppfattningen och olika rutiner har också oaktat detta projekt redan vidtagits.

Sommarens tio nya regeringsuppdrag som omfattar bland annat flera tillträdesfrågor och främjandeuppdrag, och som jag tidigare skrivit om, tog en stor del av mötet i anspråk. Kloka kommentarer och frågor ställdes runt dessa.

Högskoleprovet brukar vara en punkt på styrelsens dagordning så även denna gång. Styrelsen fick ta del av de olika initiativ och insatser som pågår med alltifrån fusk och polisärenden till digitalisering av provet. Även regeringens utredning kring visitation och sekretess kommer att vara viktig men även detta tar UHR-resurser i anspråk.

Avslutningsvis fick styrelsen en liten inblick i analysen som fortfarande pågår kring antagning hösten 2018. En reflektion över de gångna elva årens antagningar som studien omfattar visar att det är små fluktuationer över tid.

Tydligt ordförandeskap, aktiva ledamöter och bra föredragningar av UHR-medarbetare ledde till ett konstruktivt och vägledande styrelsemöte.

Möte mellan UKÄ och UHR

Idag har ledningsgrupperna för de två systermyndigheterna UKÄ och UHR träffats. För mig är det värdefullt att på ledningsnivå genomföra denna typ av avstämningar även om det finns många kontakter mellan medarbetare på respektive myndighet på en mer regelbunden basis.

På agendan idag stod bland annat information om de regeringsuppdrag som UKÄ respektive UHR fått under sommaren. I några av uppdragen är det tydligt uttryckt att UKÄ ska delta i uppdrag som givits till UHR. Ibland har respektive myndighet behov av att få tillgång till underlag som den andra myndigheten har tillgång till. Det var frågor som vi ägnade en del tid.

Andra diskussionspunkter handlade om samarbete kring översättningsfrågor och om reelkompetens där båda myndigheterna har ansvar för olika delar. Det är viktigt att det sker en myndighetssamverkan för att utnyttja resurserna väl och som dessutom kan bli till gagn för våra avnämare.

Det blev ett konstruktivt möte som sedan övergick i att några chefer och medarbetare fortsatte diskussionerna kring specifika regeringsuppdrag under ledning av Annika Pontén, UKÄ och Susanne Wadsborn-Taube, UHR, se bild.