Valideringsdelegationens betänkande överlämnat

I dag har Valideringsdelegationen lämnat ett delbetänkande till bl.a. ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. I delbetänkandet lämnas förslag på hur fler personer ska kunna få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Utgångspunkten är att erkännandet av människors lärande ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist.
Validering för tillgodoräknande är avgörande för att främja livslångt lärande och för att ta tillvara kompetensen hos personer med svensk och utländsk utbildning. Att bedöma reell kompetens för att korta en utbildning ingår sedan länge i uppdraget till universitet och högskolor. Jag delar Valideringsdelegationens uppfattning att det finns mer att göra i detta avseende inte minst avseende metodutveckling för att nå en likvärdighet.

Delegationen anser också att regelverket är otydligt och att resurstilldelningssystemet motverkar arbetet med validering. Regeringen har tillsatt en styr-och resursutredning och professor Pam Fredman leder det arbetet som ska vara klart mot slutet av året.
Vidare är en utgångspunkt för delbetänkandets bedömning att öppna upp och vidga individens möjlighet till förhandsbesked om tillgodoräknande (av reell kompetens) för personer som inte är studenter vid en högskola. Ett sådant beslut om tillgodoräknande förutsätter en individuell prövning. Överlag är det få förhandsbesked i Sverige som är bindande. Huruvida lagt förslag kommer åt det som är ett grundproblem – att betydligt fler ska kunna få sin kompetens bedömd och erkänd för att t.ex. kunna förkorta eventuella studier blir en viktig fråga i den fortsatta beredningen.
Delegationen föreslår även att uppdragsutbildning ska kunna tillgodoräknas. Detta förslag kräver också en noggrann analys för att undvika att studerande kan ”köpa sig” en utbildning.
Jag delar uppfattningen att vi har arbete kvar att göra inom valideringsområdet, men om de förslag som idag presenterats är den enda vägen framåt får den fortsatta beredningen ge vid handen.