Stort fokus på högskoleprovet

Under den gångna veckan har fusket på högskoleprovet fått mycket medial uppmärksamhet. Det är bra att det uppmärksammas. Uppmärksamheten kan i sig verka avskräckande för såväl kommande provdeltagare som för de som organiserar brottsligheten. Men i grunden är det oacceptabelt att det förekommer fusk på ett prov som fungerar som ett andra urvalsinstrument till högskolan. I praktiken innebär det att det går att köpa en utbildningsplats och därmed gå före någon som ansträngt sig på hederligt sätt.

2015 när de första fuskarna ertappades genom granskning av provsvaren kunde UHR enbart återkalla provresultaten och informera berörda lärosäten om det. Därefter är det lärosätets uppgift att återta antagningen när det inte finns något provresultat att bli antagen på. Det gjorde också de berörda lärosätena och sex studenter blev vid det tillfället av med sina respektive utbildningsplatser.

Sedan regeringen ändrat högskoleförordningen sommaren 2016 kan UHR polisanmäla de som ertappas med fusk eftersom provdeltagarna numera måste intyga på ”heder och samvete” att de inte har använt otillåtna hjälpmedel. En person har hittills fällts av Svea hovrätt för osann försäkran som brottsrubriceringen lyder. En fällande dom kan leda till dagsböter och upp till sex månaders fängelse. Två ärenden kommer upp i tingsrätten i Vänersborg i slutet av april och dessutom utreder polisen ytterligare ett 40-tal ärenden. Några nedlagda förundersökningar kan komma att återupptas.

Enligt regeländringen får inte heller de som ertappats med fusk skriva provet på två år. Det var alltså inte möjligt för de som fuskade 2015.

Jag ser positivt på att Ekobrottsmyndigheten och polisen nu stödjer UHR i arbetet att stävja fusket. Helgens tillslag och arbetet som låg bakom det är betydelsefullt för att komma åt den svarta ”handeln” av högskoleprovet. Dessa myndigheter har andra möjligheter och andra ingångar i frågan än UHR vilket blev tydligt i helgen. Samarbetet med dessa myndigheter kommer att fortsätta.

Andra åtgärder som diskuteras för att stävja fusket är kroppsvisitering av provdeltagarna ett förslag som bereds i Regeringskansliet liksom sekretess för personer som lämnar tips.

På myndigheten utreds för närvarande en möjlig digitalisering av provet. Det är inte hela lösningen vet vi från andra digitaliserade prov men det förhindrar vissa former av fusk och det möjliggör större variationer av provet jämfört med de som redan införts.

Det är svårt att göra ett så stort och omfattande prov som högskoleprovet helt fuskfritt men med myndighetssamverkan och nära dialog med regeringen ökar möjligheterna.