Utvärdering av lämplighetsbedömning

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick 2014 i uppdrag från regeringen att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. I uppdraget ingick att efter antagningen i försöksverksamheten (höstterminen 2016) i samverkan med de deltagande lärosätena ansvara för att verksamheten utvärderas. Utgångspunkten för försöksverksamheten har varit att bedöma om den som antas med stöd av lämplighetsbedömning är lämplig för läraryrket. Uppdraget har nu rapporterats till regeringen och finns att läsa på UHR.se

Uppdraget som de två lärosätena Linnéuniversitet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping samt UHR, med särskilt samordningsansvarig, har genomfört är komplext. Utgångspunkten för lärosätenas olika modeller har varit UHR:s föreskrifter för lämplighet, UHRFS 2015:5. Med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket avses kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande yrkesutövningen. Det är viktigt att betona att om lämplighetsbedömning ska utgöra ett behörighetskrav betyder det att alla sökande måste ges möjlighet att genomgå bedömningen för att bli behöriga. Det skulle innebära att många sökande skulle bedömas under en relativt kort tidsperiod i antagningsprocessen. Kostnaderna ska inte heller underskattas.

Att pröva sökandes lärarlämplighet vid antagning väcker starka åsikter, både positiva och negativa, inom högskolesektorn, professionen och politiken. De positiva åsikterna har handlat om att lämplighetsbedömning kan förstärka statusen för läraryrket, den sökande blir prövad inte bara genom formella meriter. De negativa åsikterna betonar att det är utbildningen som ska förbereda för yrket och att det är utbildningsanordnaren som är mest lämpad att under utbildningstiden avgöra lämplighet för yrket.

UHR:s analyser visar att det inte går att dra långtgående slutsatser av den utvärderade lämplighetsbedömningen. Det beror bland annat på att studenterna bara kunnat följas under tre terminer. Mot bakgrund av det kan UHR inte rekommendera att lämplighetsbedömning införs vid antagningen till alla lärarutbildningar. Utvärderingen har trots det givit ny kunskap om lämplighetsbedömningars utformning och effekter i olika avseenden inte minst mot bakgrund av att de två deltagande lärosätena arbetat både ambitiöst och seriöst med sina respektive modeller.

Fortsatta studier krävs för att avgöra om bedömning av lämplighet bör användas som en grund när blivande lärare antas till utbildningen blir således UHR:s slutsats i den rapport som nu överlämnats till regeringen.