Summering av UHR:s medverkan i årets Almedalsvecka

Veckan före Almedalsveckan publicerade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och jag en debattartikel på Nyheter24 med rubriken ”Fler studenter bör studera utomlands”. Den artikeln visade sig ligga helt rätt i tiden med tanke på de seminarier jag deltagit i under veckan. I artikeln konkluderar vi bl.a. att det är viktigt att väcka intresset för utlandsstudier tidigt redan i skolan, att det akademiska värdet av utlandsstudier måste tydliggöras och att erfarenheter av utlandsstudier behöver värderas av arbetsgivarna.

Dessa punkter blev viktiga att flera gånger betona i de seminarier jag deltagit i.

På seminariet som Uppsala universitet arrangerade under måndagen låg fokus på den strategi för internationalisering inom högre utbildning som föreslås i den pågående internationaliseringsutredningens delbetänkande. UHR ska enligt förslaget ansvara för en gemensam plattform för att identifiera hinder för internationalisering och även här tog jag upp utmaningen att få med hela utbildningssektorn. Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe höll med.

– Det är viktigt att skapa en obruten kedja av internationalisering genom svensk utbildning. Vi behöver också kommunicera en sammanhållen och gemensam berättelse om Sverige som kunskapsnation, sa Annika Rembe.

Jag betonade också vikten av samverkan på ledningsnivå mellan universitet och högskolor och andra berörda myndigheter.

På det tredje seminariet på temat internationalisering var KTH värd och frågan som adresserades var hur svensk forskning och utbildning ska kunna ta plats på den internationella arenan och därmed öka vår konkurrenskraft. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson menade att vi har en bra grund för internationalisering och ett gott samarbete med näringslivet som trots globaliseringen väljer att satsa på svensk forskning. Men ministern betonade att svenska lärosäten måste vända blicken utåt för att inte komma efter.

Panelens samtal fokuserade som vanligt mest på forskning vilket fick mig att ta till orda genom att påminna om det viktiga utbildningsperspektivet. Det är trots allt inom utbildningen vi har nästa generations forskare. Vi behöver få med oss eleverna redan från gymnasiet om vi ska komma någon vart. Och vi måste göra internationella erfarenheter attraktiva. När detta sagts höll flera i panelen med om vikten av fokus på utbildning.

Under tisdagen deltog jag i Göteborgs universitets seminarium ”Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?”. Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att stärka kulturskolorna. Sex lärosäten har fått utvecklingsmedel för att ta fram relevanta utbildningar för blivande kulturskolelärare i alla konstnärliga genrer. Några av deras idéer är påbyggnadsutbildningar för verksamma konstutövare och att professionalisera och positionera konsten, till exempel genom ett nytt huvudämne – kulturskoledidaktik. Tanken är att samarbeta snarare än att konkurrera. Jag var glad att höra hur lärosätena tänkt och med vilket engagemang de gått in med i uppgiften. Det bådar gott för ett lyckat resultat.

UHR:s uppdrag är att tillsammans med Kulturrådet samverka i arbetet med att kartlägga dagens utbud av utbildningar, undersöka behovet av nya utbildningar, bygga nätverk med samtliga aktörer och sprida information för att nå dem som vill utbilda sig.

Utöver de seminarier jag själv aktivt deltagit i har det blivit tid till flera bilaterala möten på myndighetsnivå men också att lyssna till andra paneldebatter.

Jag känner mig nöjd med årets upplaga av Almedalsveckan. Och allra mest nöjd känner jag mig över att UHR:s vision ”Utbildning, utveckling, utbyten – för alla som vill vidare” passat in på många seminarier där jag deltagit.