Ytterligare åtgärder för att stävja fusket på högskoleprovet utreds

I dag, söndag, rapporterar Dagens Eko att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka möjligheterna att använda kroppsvisitering av provdeltagare.

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson intervjuas i sändningen och hon är tydlig med att ur ett integritetsperspektiv är frågan svår men samtidigt måste fusk på högskoleprovet stävjas. Fusket undergräver antagningssystemet när vissa kan så att säga köpa sig en studieplats.

UHR har lämnat olika förslag på åtgärder för att komma åt de ligor som via avancerad teknisk utrustning möjliggör fusk på provet. Om denna utredning kan lämna förslag på hur kroppsvisitering kan möjliggöras och hur de som anmäler fusk kan få sekretess ges nya möjligheter att komma åt de som ligger bakom fusket. Redan idag blir de som ertappas med att fuska avstängda från kommande fyra provtillfällen. Provresultat som erhållits via fusk tas bort och en studieplats kan därmed annulleras. Det har redan skett vid flera tillfällen.

Ekobrottsmyndighetens utredning efter tillslaget på högskoleprovet i april pågår fortfarande. Tillsammans med det utredningsdirektiv som regeringen och ytterst högskoleminister Helene Hellmark Knutsson nu fattat beslut om ser jag med tillförsikt framemot ett högskoleprov som fortsatt kan fungera som ett urvalsinstrument i antagningssystemet till den svenska högskolan.