Möte mellan UKÄ och UHR

Idag har ledningsgrupperna för de två systermyndigheterna UKÄ och UHR träffats. För mig är det värdefullt att på ledningsnivå genomföra denna typ av avstämningar även om det finns många kontakter mellan medarbetare på respektive myndighet på en mer regelbunden basis.

På agendan idag stod bland annat information om de regeringsuppdrag som UKÄ respektive UHR fått under sommaren. I några av uppdragen är det tydligt uttryckt att UKÄ ska delta i uppdrag som givits till UHR. Ibland har respektive myndighet behov av att få tillgång till underlag som den andra myndigheten har tillgång till. Det var frågor som vi ägnade en del tid.

Andra diskussionspunkter handlade om samarbete kring översättningsfrågor och om reelkompetens där båda myndigheterna har ansvar för olika delar. Det är viktigt att det sker en myndighetssamverkan för att utnyttja resurserna väl och som dessutom kan bli till gagn för våra avnämare.

Det blev ett konstruktivt möte som sedan övergick i att några chefer och medarbetare fortsatte diskussionerna kring specifika regeringsuppdrag under ledning av Annika Pontén, UKÄ och Susanne Wadsborn-Taube, UHR, se bild.