Styrelsemöte för UHR

Idag har UHR:s styrelse haft sitt första styrelsemöte för hösten. Dagordningen var omfattande och det blev många bra diskussioner under mötets gång.

Styrelsen uppehöll sig inte minst vid de regeringsuppdrag som myndigheten fått under sommaren och även kring regeringsuppdraget reell kompetens (REKO). I det sistnämnda uppdraget presenterade också internrevisionen sin granskning av projektet. Internrevisionen konkluderar bl.a. att stora och omfattande projekt bör inledas med en riskbedömning. Styrelsen och jag delar den uppfattningen och olika rutiner har också oaktat detta projekt redan vidtagits.

Sommarens tio nya regeringsuppdrag som omfattar bland annat flera tillträdesfrågor och främjandeuppdrag, och som jag tidigare skrivit om, tog en stor del av mötet i anspråk. Kloka kommentarer och frågor ställdes runt dessa.

Högskoleprovet brukar vara en punkt på styrelsens dagordning så även denna gång. Styrelsen fick ta del av de olika initiativ och insatser som pågår med alltifrån fusk och polisärenden till digitalisering av provet. Även regeringens utredning kring visitation och sekretess kommer att vara viktig men även detta tar UHR-resurser i anspråk.

Avslutningsvis fick styrelsen en liten inblick i analysen som fortfarande pågår kring antagning hösten 2018. En reflektion över de gångna elva årens antagningar som studien omfattar visar att det är små fluktuationer över tid.

Tydligt ordförandeskap, aktiva ledamöter och bra föredragningar av UHR-medarbetare ledde till ett konstruktivt och vägledande styrelsemöte.