Samordnat arbete med reell kompetens

I dag har jag hälsat cirka 100 deltagare från landets universitet och högskolor välkomna till dag två av konferensen Reell kompetens – nu en realitet?

Bakgrunden till konferensen är det uppdrag UHR och lärosätena har i innevarande års regleringsbrev där det bland annat står: ”Myndigheten har i uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen.”

Verksamheten inleddes 2016 och ska bedrivas till och med 2018. Förhoppningen har varit att de pilotprojekt som bedrivits av lärosätena skulle kunna omsättas i en struktur för bedömning av reell kompetens helst genom en virtuell organisation. Parallellt med detta arbete var intentionen att utveckla ett systemstöd för bedömning av reell kompetens. Arbetet har kommit en bit på väg men det är ny mark som ska brytas och uppgiften är komplex. UHR har också fångat upp att det finns frågor kring de olika utvecklingsområdena på flera lärosäten. Antagning till högre utbildning är grannlaga och för att inte riskera något för de sökande har UHR beslutat att inte sjösätta ett system som inte är helt genomarbetat.

Det arbete som hittills genomförts i projektet visar att många steg framåt har tagits. Elin Landell, kanslichef för Valideringsdelegationen, sa till mig på konferensen att arbetet som hittills bedrivits har inneburit stora framsteg för bedömning av reell kompetens. Själv gör jag bedömningen att samverkansprojekt mellan olika lärosäten betyder mycket för att komma vidare i en komplex fråga.

UHR och lärosätena arbetar nu vidare med den kunskapen som vunnits ur de olika projekten med intentionen att omsätta detta i en process som ska vara genomarbetad och transparent för de sökande och för alla som arbetar med antagning runt om i landet.

För egen del avser jag att använda mina kanaler för att skapa en förståelse för behovet av en varaktig process som har legitimitet i akademin.