Tack 2018 och välkommen 2019!

Det har varit ett händelserikt år för min myndighet UHR och för mig. Jag började som ny generaldirektör den 1 april 2018 och direkt hamnade jag i den mediala hetluften med anledning av det stora tillslag som Ekobrottsmyndigheten gjorde mot en liga i Norrköping när högskoleprovet skrevs lördagen den 14 april. UHR hade före dess arbetat med att få bukt med fuskandet på provet och regeringen gjorde också flera viktiga regelförändringar under 2016. Men de rättsliga instanserna som Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Åklagarmyndigheten har självfallet en helt annan kapacitet. Det är jag väldigt tacksam för. Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Ingen ska kunna fuska sig in på högskolan och på det sättet gå förbi alla de som arbetat hårt för att ta sig in på sin drömutbildning samtidigt som andra tjänar stora svarta pengar. Nu avvaktar vi tingsrättens i Linköping domar i början av 2019 för att se vilka provresultat som UHR därefter kan återta, utöver de provresultat som redan återtagits nu senast i december.

Det har varit nio intressanta månader på UHR och som inte bara präglats av högskoleprovet. Dessa månader låter sig inte lätt summeras men några nedslag under året som gått vill jag göra.  I somras fick myndigheten tio nya regeringsuppdrag varav flera är sprungna ur den tillträdesproposition som regeringen presenterade för riksdagen under vårvintern och som sedan riksdagen fastställde. Självfallet är det en utmaning att på kort tid få flera och delvis helt nya uppdrag. Så här långt har UHR och medarbetare från olika avdelningar bestått provet. Ett tidigare men för UHR nytt uppdrag är arbetet med det så kallade Kulturskoleklivet där arbetet bedrivs tillsammans med berörda lärosäten och med Kulturrådet allt i syfte att locka fler lärare till kulturskolan. UHR har också varit ansvarig för två stora konferenser under hösten: NUAK som vänder sig till studieadministrativa medarbetare på landets lärosäten och som lockade cirka 500 personer samt IDA-dagarna som genomfördes tillsammans med Uppsala universitet och som lockade cirka 200 personer som dagligen arbetar med internationalisering av högskolan. Två viktiga konferenser i UHR:s årshjul.

De stora processer som UHR arbetar med året runt är förstås mycket av basen i verksamheten: den samordnade antagningen till universitet och högskolor berör cirka
760 000 sökanden årligen och genomförs på uppdrag av lärosätena. De stora sajterna, antagning.se och universityadmissions.se, har sammanlagt mer än 22 miljoner besök årligen. Den andra stora processen är bedömning av utländska utbildningar som leder till att cirka 20 000 personer får individuella utlåtanden på vad deras utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Dessa personer kan sedan söka en fortsatt utbildning eller ett arbete baserat på utlåtandet. Ett viktigt led i individens integration men också ett viktigt tillskott till den svenska arbetsmarknaden. Den tredje processen jag vill nämna är alla de utbildnings- och utbytesprogram som UHR ansvarar för och som vänder sig till hela den svenska utbildningskedjan. Dessa bidrar, som Jan Eliasson uttryckte det på IDA-dagarna, till: ”Sverige i världen men också världen i Sverige”.

Den 20 december presenterade Riksrevisionen sin utvärdering Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse (RIR 2018:35). I allt väsentligt tycker Riksrevisionen att regeringens intentioner har uppfyllts sex år efter myndigheternas tillkomst. Samarbetet mellan UHR:s systermyndighet, Universitetskanslersämbetet, fungerar mycket bra på alla nivåer. Riksrevisionen lämnar några rekommendationer framför allt till regeringen om hur samarbetet ytterligare kan formaliseras till exempel med personunion mellan UHR:s styrelse och UKÄ:s insynsråd. Inom fyra månader ska regeringen ge sin syn på rapporten till riksdagen. Jag hoppas av många andra skäl att det inte ska dröja så länge innan landet åter har en regering.

Även om jag efter ett långt liv i högskolesektorn kände till många av de frågor UHR ansvarar för och de samarbeten som myndigheten har upparbetat har det som inspirerat mest under året varit att få lära känna nya medarbetare både i Stockholm och Visby.

Jag ser med tillförsikt framemot 2019.

Gott Nytt År!

FYRVERKERI