Styr- och resursutredningen – utredaren besöker UHR

Idag hälsade jag Pam Fredman, regeringens särskilda utredare för styr- och resursfrågor i högskolan välkommen till UHR.

Betänkandet presenterades för statsrådet Matilda Ernkrans den 1 februari men det var Helene Hellmark-Knutsson som under förra mandatperioden tillsatte utredningen.

Utgångspunkten för utredaren är att högskolans styrning ska vara långsiktig, samordnad och dialogbaserad. Det är ett ramverk för den framtida styrningen som mycket vällovligt presenteras i betänkandet och av Pam Fredman idag. Det jag särskilt fäster avseende vid är att utredningen är angelägen om att forskning och utbildning tätare kopplas samman. Enligt högskolelagen ska högskoleutbildning vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund, då behövs också en styrning som ger incitament i den riktningen. I Sverige har dessa två kärnverksamheter tillåtits glida isär vilket inte gagnat kvaliteten för utbildningen och sannolikt inte heller för forskningen. Utredningen föreslår flera saker inom det här området som till exempel ett samlat anslag som är värda att tas vidare.

Utredaren föreslår ett särskilt uppdrag till UHR kring vissa riktade utbildningssatsningar inom högskoleområdet. Utredaren menar att UHR redan idag hanterar viss bidrag inom det här området och att UHR därför borde vara förstahandsalternativet för detta uppdrag. Samtidigt konstaterar utredningen att detta uppdrag inte får komma i konflikt med UHR:s serviceuppdrag till lärosätena.

Det blir intressant att följa förslagens fortsatta beredning där en remissrunda först måste komma till stånd. Efter två tidigare utredningar med förslag på annan styrning av högskolan än 1993 års reform men som inte resulterat i några egentliga förändringar hoppas jag att Pam Fredmans förslag blir tredje gången gillt.