Träff med SUHF:s presidium

I fredags träffade jag Sveriges universitets- och högskoleförbunds presidium dvs. ordförande Astrid Söderbergh-Widding, rektor Stockholms universitet, vice ordförande Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola och generalsekreterare Marita Hilliges, för årlig avstämning.

Jag redogjorde för UHR:s ansvar avseende Brexit. I det ingår att bland annat uppdatera information på de stora kanalerna antagning.se och studera.nu. Vidare lämnar UHR information direkt till lärosätena om påverkan på berörda utbytesprogram. Det UHR gör inom Brexit har också stämts av med Utbildningsdepartementet som är nöjda.

Jag gav också en lägesrapport avseende högskoleprovet och de ärenden som är under beredning på myndigheten. Flera av de regeringsuppdrag som UHR nyligen har rapporterat eller kommer att rapportera till regeringen berör landets antagnings- och tillträdessystem. Här konstaterar jag att lärosätenas ledningar inte deltar i dessa diskussioner trots att kommande beslut kan vara av strategisk karaktär. Det rektorsråd som jag inrättade i november är ett försök att råda bot på detta.

UHR har många kontaktytor mot olika delar av högskolesektorn vilket är bra. För en del frågor av mer övergripande och strategisk karaktär behövs andra fora – om detta var SUHF:s presidium och jag överens. Det kommer att innebära fler kontakter under 2019.