Samverkansgrupp SUHF-UHR

I dag har det första mötet i samverkansgruppen, för det utökade uppdraget, mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och UHR ägt rum. Samverkansgruppen har funnits länge och har tidigare haft särskilt fokus på den samordnade antagningen särskilt när NyA var nytt. Gruppen konstaterade i höstas att SUHF och UHR har många andra beröringspunkter varför uppdraget borde breddas. Förutom att uppdraget breddats har också gruppen blivit större. SUHF har tre rektorer med i gruppen och UHR deltar med tre istället för två avdelningschefer dvs. Susanne Wadsborn-Taube, Per Zettervall och numera också Tuula Kuosmanen.

På dagens agenda fanns några regeringsuppdrag bland annat kartläggning av lärosätenas arbete för att förbygga sexuella trakasserier som presenterades av Alexandra Sjöstrand. Susanne Wadsborn-Taube redogjorde för hur långt UHR kommit i uppdraget att höja kraven på särskild behörighet.

Vidare diskuterades UHR:s och lärosätenas delade ansvar kring högskoleprovet och de utmaningar som finns. Kostnaderna överstiger intäkterna för såväl UHR som de lärosäten som arrangerar provet. De åtgärder som vidtagits för att minimera fusket har varit nödvändiga men har också gjort provet dyrare. UHR har tagit upp frågan med regeringen bland annat genom att beskriva situationen i budgetunderlaget. Kan UHR och SUHF gemensamt för regeringen påtala den ekonomiska situationen vore det en styrka.

Mötet under ledning av rektor för Chalmers tekniska högskola, professor Stefan Bengtsson, var konstruktivt och informativt vilket borgar för en fördjupad dialog med högskolesektorn i de viktiga frågor som UHR ansvarar för.