Lärosätena bör ta vetenskapligt stöd mot sexuella trakasserier

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag undersökt hur universitet och högskolor förebygger sexuella trakasserier och vilka åtgärder som vidtas vid misstänkta fall. Idag presenterades rapporten på ett välbesökt seminarium i Stockholm.

Bakgrunden till uppdraget var #akademiuppropet som aktualiserade frågan om sexuella trakasserier i högskolan. Dåvarande regering med statsrådet Helene Hellmark Knutsson i spetsen bjöd in olika delar av akademin till möten hösten 2017 och samtidigt gavs uppdraget till UHR.

Lärosätena anser själva att den akademiska strukturen och kulturen är det största hindret. Trots det saknas åtgärder inom ramen för det förebyggande arbetet som tar sig an strukturen och kulturen. Andra iakttagelser är att det förebyggande arbetet huvudsakligen är en juridisk process; denna juridifiering leder enligt forskningen inte till förändring även om det också behövs regler och riktlinjer. Vidare konstateras i rapporten att den vanligaste insatsen riktar sig mot anställda, medan få insatser riktar sig mot studenter och doktorander, trots att den sistnämnda gruppen av lärosätena själva identifierats som särskilt utsatt.

I rapporten finns beskrivet olika insatsers betydelse så som utbildning, styrdokument och stödstrukturer. Forskningen ger stöd för att ledarskapet är en nyckelfaktor och att ett rättvist och aktivt ledarskap har betydelse för minskning av könsdiskriminering, det främjar jämlikhet mellan kvinnor och män och det visar samtidigt att sexuella trakasserier inte tolereras.

Förutom UHR:s arbete med att ta fram en rapport baserat på enkäter och olika workshops har också Maja Lundqvist och Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en forskningsöversikt. Lisa Salmonsson, Örebro universitet, har bidragit med studien ”Hans liv fortsätter som vanligt” som återfinns som en bilaga till UHR:s rapport ”Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier”. Materialet återfinns på UHR.se

UHR:s studie visar att varje lärosäte bör utgå från den egna organisationen och med stöd tillgänglig forskning när problemen ska tacklas. Det är min förhoppning att UHR:s kunskapsinhämtning kan bidra i detta viktiga arbete.