Ökade resurser för att motverka fusk på högskoleprovet

Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att det krävs ökade resurser till Universitets- och högskolerådet, UHR, för att förstärka arbetet med att upptäcka, utreda och förebygga fusk på högskoleprovet. UHR får en årlig resursförstärkning på 15 miljoner kronor för 2020-2022.

Jag har under min tid på UHR tagit upp med Utbildningsdepartementet underfinansieringen av högskoleprovet. Provet är avgiftsfinansierat och avgiften regleras i förordning. Vid eventuella underskott ska UHR finansiera det med myndighetens förvaltningsanslag. Myndighetens anslag är inte stort eftersom mer än 50 procent av myndighetens omslutning finansieras av avgifter för tjänster som erbjuds eller genom bidrag. De insatser som myndigheten har gjort för att stävja fusket har kostat mer än vad som täcks av den 180 kronor som UHR får av den avgift på 450 kronor som de skrivande betalar. I juni skrev jag till regeringen om läget och igår kom det glädjande beskedet att regeringen tillskjuter 15 miljoner kronor som en årlig resursförstärkning 2020-2022.

Högskoleprovet är sedan 1977 en del av antagningssystemet till högre utbildning. Högre utbildning är också en del av landets välfärdssystem eftersom högre utbildning är kostnadsfri för de flesta i Sverige och berättigar till studiemedel. Regeringen skriver vidare i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20: 1): att högskoleprovet ”fyller i dag en viktig funktion som en väg in till högskolan. Det har under senare år uppdagats att det förekommer organiserat fusk vid högskoleprovet. Det är angeläget att fusk på högskoleprovet stoppas och att ingen som fuskat sig till ett resultat på provet kommer in på bekostnad av en sökande vars resultat baseras på faktiska kunskaper och förmågor. Fler åtgärder för att förhindra fusk är därför nödvändiga.”

Den som antas genom att ha fuskat på högskoleprovet kommer i åtnjutande av det generalla välfärdssystemet skrev jag till regeringen. Att stävja fusket är därför en fråga om rättvis antagning och att ingen på felaktiga grunder ska ta en utbildningsplats från någon annan. Denna satsning från regeringen och ansvarigt statsråd Matilda Ernkrans ger UHR än större möjligheter att arbeta med att förebygga, upptäcka och utreda fusket på högskoleprovet.