SUHF:s förbundsförsamling och UHR:s rektorsråd

I går var jag inbjuden till Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbundsförsamling som i år hade sitt möte på Karolinska institutet. SUHF är en frivillig medlemsorganisation bestående av 37 universitet och högskolor. Förbundsförsamlingen är SUHF:s högsta beslutande organ och består av rektor och förvaltningschef från varje lärosäte som är medlemmar i förbundet. Förbundsförsamlingen möts två gånger per år. Skälet till att jag var inbjuden står att finna i att jag i början av året träffade SUHF:s presidium (ordförande, vice ordförande och generalsekreterare) för att berätta om UHR:s verksamhet. Presidiet insåg då att det borde vara av intresse för förbundsförsamlingen att få en samlad bild av myndighetens verksamhet. Presentationen mottogs väl och jag tror att många fler nu har kunskap om de fem huvudsakliga ansvarsområden som UHR ansvarar för och att vi dessutom har vissa kärnuppdrag som vårt namn till trots omfattar hela utbildningssektorn.

Senare på dagen möttes UHR:s rektorsråd för tredje gången och på dagordningen stod framför allt tre presentationer. Carina Hellgren informerade om trendrapporten kring antagning till högre utbildning höstterminen 2019. Det blev många bra diskussioner och kommentarer från de rektorer som deltog i rådets möte. På motsvarande sätt fick Kerstin Alverholt ta emot intressanta reflektioner från gruppen avseende det regeringsuppdrag som UHR rapporterade i somras kring högre särskilda behörighetskrav till de tio största utbildningarna som leder till yrkesexamina. UHR utredde fyra modeller och gjorde simuleringar med utgångspunkt från dessa modeller. Resultaten av simuleringarna visade generellt att både antalet behöriga sökande och antalet antagna skulle minska kraftigt vid höjda behörighetskrav samtidigt skulle antalet avhopp minska. Dock inte i samma omfattning som minskningen av antalet antagna.

Rådet avslutade sitt mötet med att Petra Nord presenterade bedömningstjänsten i skarpt läge. Det är ett imponerande arbete bakom tjänsten som går att hitta på UHR.se; idag är det 36 länders kvalifikationer som jämförs med de svenska examina och ytterligare 15 länders kvalifikationer kommer att finnas tillgängliga senast i början på nästa år. När sedan tjänsten översätts till engelska blir det ett viktigt instrument också för alla i vår omvärld. Petras presentation renderade i en applåd från UHR:s rektorsråd!

Det är angeläget att UHR berättar och på olika sätt informerar om våra rapporter och tjänster så att de som är i behov av dessa faktiskt både vet att de finns och var de finns. Nu har vi ytterligare ambassadörer för myndighetens verksamhet.