Arbetsgivardagen 2019

Idag arrangerade Arbetsgivarverket den årliga arbetsgivardagen dit alla myndighetschefer bjuds in. Dagen inleddes med att civilminister Lena Micko gav sin syn på statlig förvaltning och myndigheternas roll. Statsrådet underströk i sin presentation förvaltningens betydelse för demokratin och vikten av statlig närvaro i hela landet. Mindre reglering och ökad tillit lever vidare i regeringens förvaltningspolitik – oklart för mig hur det tar sig i uttryck.

Därefter vidtog det årliga årsmötet för alla myndighetschefer det så kallade arbetsgivarkollegiet som jag hade fått i uppdrag att leda. Förutom val till olika positioner inklusive Arbetsgivarverkets styrelse diskuterades olika strategiska frågor.

Den tredje delen av dagen fokuserade på Arbetsgivarverkets kommande strategi. Den bygger vidare på innevarande strategi som fastställdes när jag satt i Arbetsgivarverkets styrelse med fokus på attraktiv arbetsgivare, utveckling och innovation samt ledarskap. UHR:s ledningsgrupp har redan för ett år sedan föreslagit att ledarskap bör bytas ut och ersättas med chefskap. Det är helt i enlighet med de diskussionerna som myndigheten har haft och där vi identifierat tre roller och vad dessa betyder: medarbetarskap, ledarskap och chefskap.

Sist på programmet före avslutningen stod statsministern. Det är första gången på de sju gånger jag deltagit i kollegiet som statsministern adresserar alla myndigheter och dess chefer. Statsministern inledde med att tacka alla statstjänstemän som upprätt höll statens viktiga funktioner under den relativt långa perioden med en övergångsregering. Vidare att alla anställda i staten har arbeten som är helt avgörande för den offentliga sektorns förtroende hos medborgarna.

Statsministern betonade vikten av Sveriges lönebildningsprocess som är unik i världen och inom EU. Den måste värnas. Sveriges regering vill också flytta fram positionerna inom EU-systemet och här har UHR ett viktigt uppdrag att attrahera fler svenskar till EU-institutionerna. Statsministern adresserade också den organiserade kriminaliteten, integration och klimatomställningen vilket jag twittrat om. Statsministerns sista ord till oss myndighetschefer var: Klimatomställningen måste ses som en möjlighet inte som ett ok.

Nye generaldirektören för Arbetsgivarverket Gunnar Holmgren avrundade en givande dag med följande ord: Attraktivitet i och för staten bygger på tillit, delaktighet, en sundhetsbaserad och utvecklingsbaserad arbetsmiljö.

En bra dag i Arbetsgivarverkets regi!