SUHF:s expertgrupp för internationalisering och UHR

Idag var jag och Maria Linna Angestav, avdelningschef för UHR:s internationella avdelning, inbjudna till Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för internationaliseringsfrågor. Gruppen leds av rektor för Uppsala universitet, Eva Åkesson, och har i övrigt ledamöter som speglar den svenska högskolan.

Jag berättade inledningsvis om UHR:s hela uppdrag och sedan fokuserade Maria och jag på det internationella området. Sverige har en utmaning i det att alla resurser som kommer från EU till olika mobilitetsprogram inom Erasmus+ inte utnyttjas. Det innebär att Sverige inte får full valuta för den ersättning som betalas till unionen samtidigt som alltför många människor inte heller kommer i åtnjutande av de möjligheter som Erasmus+ ger.

Ett stort fokus för Europas lärosäten och därmed även Sveriges är på pilotomgångarna inom den nya satsningen European University Initiative (EUI). EUI kommer att vara ett bärande element i det nya programmet. I den första omgången var sex svenska lärosäten framgångsrika och fick sina ansökningar beviljade. Inget av projekten leds dock av ett svenskt lärosäte. Expertgruppen efterfrågade mer stöd och ställde frågor om vad UHR kan bidra med. UHR har inte ett formellt uppdrag men vi kan sprida den information som vi får dels från kommissionen, dels från Utbildningsdepartementet. Det går dessutom att koppla mobilitetsprogrammen till EUI och det är viktigt att UHR informerar om dessa möjligheter. Det bör också finnas kopplingar till den kommande forskningspolitiska propositionen. Jag lovade att ta upp EUI med Utbildningsdepartementet.

I avvaktan på regeringens beredning av och beslut kring Agneta Bladhs internationaliseringsutredning finns säkert möjligheter att ta egna initiativ för att hitta än bättre samarbetsformer mellan alla oss aktörer på den inhemska internationella arenan. Forum för internationalisering som UHR leder bör inleda ett sådant arbete på det nya året tyckte såväl expertgruppen som jag.

Ett givande möte där vi avslutningsvis konstaterar att det går att göra än mer tillsammans.