UHR:s rektorsråds första möte 2020

Varje år i januari samlas alla landets universitets- och högskolerektorer på Steningevik för att diskutera gemensamma frågor. Mötet arrangeras av Universitetskanslersämbetet tillsammans med Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF). Sedan länge bjuds även ansvarigt statsråd in till del av mötet för att rektorerna ska få en bild av politikens prioriteringar inom framför allt högre utbildning och forskning. I år var således statsrådet Matilda Ernkrans inbjuden. Eftersom statsrådet kommer till dessa överläggningar är mötet alltid välbesökt, det var därför ett bra tillfälle att samla UHR:s rektorsråd i anslutning till detta möte. Rektorsrådet* som består av fem rektorer går nu in på sitt andra år och den här gången fick jag möjlighet att diskutera frågor som ligger högt upp på UHR:s agenda.

Inledningsvis diskuterades det initiativ som togs av EU-ledarna i det så kallade Europeiska rådet i Göteborg 2017 och som på svenska beskrivs som Europauniversitet eller på engelska som European University Network (EUN). Kommissionen genomför två pilotomgångar för att testa olika samarbetsformer mellan universiteten inom unionen. Den första pilotomgången blev klar förra året och sex svenska lärosäten var framgångsrika i sina allianser och är nu med i detta stora och viktiga projekt. Projektet finansieras genom Erasmus+ och därför är det också en angelägenhet för UHR även om vi inte har ett specifikt och utpekat ansvar för programmet men däremot ett generellt informationsansvar. På rektorsrådet diskuterades vad UHR skulle kunna göra framöver för sprida informationen till fler lärosäten. EUN kommer att vara en bärande del i nästa programperiod inom Erasmus och som startar 2021 och sträcker sig över sju år.

Internationella frågor står högt på lärosätenas agendor och här kan UHR spela en viktig roll inom till exempel Forum för internationalisering som UHR enligt regleringsbrevet ska vara ordförande i. Tillsammans med SUHF:s expertgrupp för internationalisering har diskuterats om de förslag som lämnades i internationaliseringsutredning och som inte kräver regeringsbeslut skulle kunna drivas vidare under våren 2020. Ett sådant arbete har påbörjats inom UHR kunde jag informera rådet om.

En längre diskussion hade rådet kring det regeringsuppdrag som UHR har fått avseende att utveckla ett nationellt behörighetsprov. UHR:s uppdrag från regeringen utgår från förslag i den så kallade Tillträdesutredningen. Provet ska mäta grundläggande behörighet för tillträde till högskolan och ska alltså mäta de kompetenser som de som lämnar gymnasieskolan eller motsvarande har. Förutom ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik ska provet också mäta vissa kognitiva förmågor som vetenskapligt förhållningssätt. Inom UHR har en projektgrupp bildats och arbetet har inletts. Rådet diskuterade vilka forskare på landets lärosäten eller möjliga andra provkonstruktörer som kan bidra in i detta arbete. Det förtjänas att påpeka att förutom grundläggande behörighet krävs också vanligen särskild behörighet för tillträde till högskolan.

Avslutningsvis diskuterades möjliga teman på de seminarier som UHR planerar att anordna under Almedalsveckan.

UHR:s rektorsråd fick en bra start på sitt andra levnadsår!

* I rådet ingår rektorerna för Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Kungl. Konsthögskolan, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.