Möte med SFS

Idag träffade jag Sveriges förenade studentkårers (SFS) presidium dvs. ordförande Matilda Strömberg och vice ordförande Simon Edström. Studenterna vet ganska mycket om UHR:s verksamhet kanske p.g.a. att någon ledande person från SFS alltid har suttit i UHR:s styrelse. Matilda är ledamot i styrelsen liksom tidigare vice ordförande i SFS.

Våra diskussioner idag spände över ett brett fält och flera av diskussionerna handlade inte bara om uppdrag som UHR har men där jag med min bakgrund kunde ge bakgrund och därmed ett längre perspektiv. En sådan fråga handlade om examensordningen som är en bilaga till högskoleförordningen. Jag var huvudman på Utbildningsdepartementet när bilagan reviderades i mitten på 2000-talet. Grunden till förändringsarbetet bottnade i den så kallade Bolognaprocessen. Det var ett stort arbete som gjordes vid den tidpunkten och synpunkter inhämtades från många olika håll i särskilda arbetsgrupper som då tillsattes. Examensordningen är ett av få nationella styrdokument avseende examina i högskola. Vissa förändringar behöver säkert göras – men det gäller att tänka till det kan vara som att öppna Pandoras ask.

Andra mer närliggande frågor handlade om UHR:s arbete med regeringsuppdraget med det nationella behörighetsgivande provet där det interna arbete nu är i full gång. Det är ett spännande uppdrag utan några egentliga förebilder internationellt och därför särskilt utmanande.

Högskolepedagogik är en fråga som alltid ligger studenterna, av naturliga skäl, varmt om hjärtat. Därmed kom vi in på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) förslag att låta UHR få ett främjande uppdrag kring pedagogiska frågor. Det tycker jag kan vara en bra idé däremot är jag tveksam till att UHR får i uppdrag att fördela medel till olika pedagogiska projekt i högskolan. Det har prövats genom åren men det får inget strategiskt genomslag och det tror jag behövs för att lyfta frågan. För att få det till stånd tror jag att andra former är bättre. Därefter kan UKÄ utvärdera lärosätenas insatser på området. Det är viktigt med ett cykliskt förlopp i olika typer av utvecklingsinsatser.

Mötet avslutades med att vi bestämde att SFS och UHR möts ett par gånger om året – det ser jag framemot!

Matilda Strömberg, Karin Röding, Simon Edström