Decenniets första möte i UHR:s styrelse

Februarimötet för myndighetsstyrelser har en ganska given form. Årsredovisningen för det gångna året ska fastställas, liksom budgetunderlaget och innan styrelsen i vårt fall kan göra det måste styrelsen informeras om UHR:s interna styrning och kontroll under året. Dagens möte inleddes med information om större händelser, både externa och interna, sedan styrelsen sammanträdde senast. Jag inledde med att informera om att UHR sedan den 1 januari 2020 är medlem i eSam. eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 myndigheter och SKR. eSam syftar till att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt. UHR har deltagit på ett möte på Kammarkollegiet där inbjudna myndigheter redovisade erfarenheter av omlokalisering. Kammarkollegiet genomför en uppföljning av dessa erfarenheter och som vara ett viktigt underlag inför kommande omlokaliseringar. Tre seminarier om sexuella trakasserier i akademin har genomförts på initiativ av Karolinska institutet, KTH och Malmö universitet. UHR har informerat om slutsatserna i rapporten ”Sexuella trakasserier i högskolan”. Initiativet syftar till att bedriva forskning inom området och andra lärosäten har därför inbjudits att delta. Vidare har UHR deltagit i SUHF:s expertgrupp för internationalisering där bl. a. EU:s initiativ European Universities Initiative diskuterats.

Några stora frågor internt är UHR:s flytt till nya lokaler i Solna strand i september och beslut om en ny samlad kommunikationsenhet med nytt uppdrag senast 1 januari 2021. Men även regeringsuppdraget att ta fram ett nytt nationellt behörighetsgivande prov för grundläggande behörighet är en betydande uppgift för myndigheten.

Inför styrelsens beslut av årsredovisningen för 2019 inledde jag kort med några axplock från det gångna året. Trots den ekonomiska situationen under 2019 har verksamhetsutveckling kunnat bedrivas. Bedömningstjänsten, som finns på uhr.se, jämför svenska kvalifikationer med utländska och omfattar nu 52 länder med närmare 700 kvalifikationer. För att ytterligare effektivisera antagningsprocessen används AI i vissa delmoment. Inom den internationella verksamheten har olika insatser gjorts under året för att öka det svenska deltagandet i olika mobilitetsprogram samtidigt som UHR lämnat synpunkter till EU avseende det nya Erasmus+ programmet med start 2021. Därefter beslutade styrelsen om årsredovisningen och budgetunderlaget som nu tillställs regeringen.

Avslutningsvis konstaterade styrelsens norska ledamot, prorektor Berit Kjeldstad, att UHR skulle kunna lyfta fram vissa delar av årsredovisningen än mer. Exemplet som Berit tog var införandet av ett urval för internationella kurser och program istället för två allt i syftet att fortare kunna meddela beslut till de internationella studenterna. ”Det här borde svenska lärosäten verkligen uppskatta – vi konkurrerar ju om samma utländska studentgrupp” konkluderade prorektor vid Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet.

En bra start på styrelseåret 2020!