Möte i samverkansgruppen mellan UHR och SUHF

Ett par gånger per termin träffas den sedan länge etablerade samverkansgruppen mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund och UHR. Igår hade vi det första mötet för 2020. Samverkansgruppen tillkom i en tid av införandet av ett nytt antagningssystem och då det fanns ett behov av att samråda kring olika delar av det system som fortfarande går under benämningen NyA. Sedan 2019 har SUHF och UHR gemensamt konstaterat att det är bra att prata också om andra saker som rör våra respektive verksamheter även om relaterade frågor kring antagningsverksamheten alltid har en given plats på samverkansmötena.

Gruppen leds alltid av SUHF:s vice ordförande och som sedan något år tillbaka är Stefan Bengtsson tillika rektor vid Chalmers tekniska högskola. Jag är gruppens vice ordförande. Per Zettervall är både ledamot och sekreterare i gruppen och därutöver är Susanne Wadsborn- Taube och Tuula Kuosmanen ledamöter. SUHF är representerade med såväl rektorer, universitets- och högskoledirektörer och en studieadministrativ chef.

Förutom utbyte av aktuell information från UHR och SUHF hade vi igår en hel del fokus på konferenser som arrangeras under året som Kvalitetsdrivet och NUAK samt olika insatser som respektive organisation planerar i Almedalen. UHR har i år ett par egna seminarier bland annat tänker vi några seminarier på det internationella spåret som European University Initative (EUI). EUI är ett pilotprojekt inom Erasmus+ och som säkert blir ett bärande element i nästa programperiod. Inom ramen för UHR:s uppdrag kring breddad rekrytering planeras också ett seminarium som hittills har arbetsnamnet Hur når vi killarna? SUHF har som vanligt något seminarium tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS) och också några högskolepolitiska seminarier som ännu inte är helt spikade.

Avslutningsvis diskuterades hur olika delar av högskolesystemet skulle kunna arbeta vidare med en del av de förslag som Agneta Bladh presenterade i Internationaliseringsutredningen (SOU2018:78) och som inte är avhängigt av beslut från regeringen. Här har UHR redan gjort en del fotarbete men flera organisationer behöver också fundera. Med en ny programperiod för Erasmus+ från 2021 som helt säkert får en ökad budget även om långtidsbudgeten ännu inte är beslutad är det viktigt att dessa frågor diskuteras i olika fora. Ett ökat svenskt deltagande i programmet betyder att flera individer och organisationer får möjlighet att ta del av mobilitetsutbudet och därmed får Sverige som nation ”återbäring” på en del av den medlemsavgift som är förknippat med medlemskapet i unionen.