I spåren av coronavirusets spridning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har precis som all annan verksamhet i landet under en längre tid noga följt utvecklingen av coronavirusets spridning. Covid-19 har status av både allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och effekterna är redan påtagliga och sannolikt bara i sin linda. WHO har sedan en dryg vecka deklarerat att covid-19 är en pandemi och UHR följer de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Många samhällsfunktioner är satta under en stark press inte minst sjukvården. Jag vill rikta ett tack till alla som bidrar i det viktiga och svåra arbetet.

Hur påverkas då UHR:s verksamhet? Redan i slutet av februari kunde jag konstatera att mycket av UHR:s verksamhet kan bedrivas på distans tack vare de digitala hjälpmedel som finns. UHR:s har fem huvudsakliga uppdrag: antagning till högskolan, systemstöd, internationell utbytesverksamhet, bedömning av utländska kvalifikationer och analys- och främjande uppdrag. Frågor kring den internationella programverksamheten väcktes tidigt under krisen. UHR:s avdelning för internationellt samarbete har därför sedan en längre tid informerat på de webbtjänster som vänder sig mot målgrupperna för verksamheten. Sedan dess har läget dessvärre förvärrats i världen och i vårt eget närområde.

Avseende UHR:s fem ansvarsområden är antagningen till högskolan den mest samhällskritiska. Det är en stor verksamhet som förra året omfattade cirka 870 000 ansökningar fördelat på flera antagningsomgångar. Systemstödet för denna verksamhet är därför också kritisk. Den så kallade samordnade antagningen till högskolan genomförs på uppdrag av nästan 40 lärosäten. I detta arbete har UHR sedan länge ett nära samarbete både med lärosätena och med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). I den situation som nu råder är det viktigt att säkra upp att det finns tillgänglig kapacitet såväl på lärosätena som på UHR. Detta har gjorts genom att en särskild, gemensam organisation mellan myndigheten och SUHF har etablerats. UHR:s nära samarbete med SUHF har därmed intensifierats allt i syfte att säkra höstens antagning. Internt på UHR har jag fattat beslut om att denna verksamhet, om det visar sig nödvändigt, ska få de personella resurser som krävs. Det kollegiala stödet mellan alla ingående parter, internt och externt, är stort vilket på många sätt känns bra.

Den 13 mars fattade jag det extraordinära beslutet att ställa in vårens högskoleprov. Det var inte ett lätt beslut att fatta eftersom det påverkar enskilda individer. Det har heller aldrig tidigare hänt sedan starten 1977. Beslutet följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer i kombination med förbudet att samla fler än 500 personer på samma ställe. Vårens prov hade nästan 70 000 anmälda; det genomförs vid samma klockslag på cirka 120 orter och i cirka 2500 lokaler varav många finns på campusområdena. Alla anmälda fick information på fredagseftermiddagen om beslutet och därefter har cirka 700 personer kontaktat UHR med synpunkter på beslutet inklusive hanteringen av anmälningsavgiften. I den sistnämnda frågan för jag en dialog med Utbildningsdepartementet. Jag har stor förståelse för att det är en besvikelse för många att inte få skriva provet i vår. Saker och ting ändras i en aldrig tidigare sedd takt. Bland annat har regeringen och Folkhälsomyndigheten i onsdags beslutat att rekommendera att alla lärosäten går över till digital- eller distansundervisning och många lärosäten bedriver därmed ingen campusförlagd utbildning.

Avslutningsvis vill jag än en gång rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidrar till att ta oss ur denna djupa kris och som samtidigt tänker framåt – post-Corona. Till dess måste varje individ själv fatta väl avvägda beslut genom att hålla sig uppdaterad. Glöm inte bort att hålla kontakt med nära och kära – de digitala hjälpmedel vi använder i jobbet går också att använda i privatlivet. Gör det!